අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

07
ජූලි2020
අපගේ_තවත්ස_මාජ_සත්කාරයක්

අපගේ_තවත්ස_මාජ_සත්කාරයක්

  ඩංඩුම,සෙවනගල වෛද්‍යතුමෙකුගේ හා තුංහිරියාව ,සෙවනගල හිතවතුන්ගේ...

02
අප්‍රේ2020
කොරෝනා සම්බන්ධ ගැටළු සඳහා සහය

කොරෝනා සම්බන්ධ ගැටළු සඳහා සහය

කොරෝනා වසංගතය සම්බන්ධව ඔබ පත්ව ඇති අපහසුතාවයක් ...

28
අගෝ2017
"ඵලදායිතා සංකල්පය නව මුහුනුවරකින් ඉදිරියට"

"ඵලදායිතා සංකල්පය නව මුහුනුවරකින් ඉදිරියට"

"ඵලදායිතා සංකල්පය නව මුහුනුවරකින් ඉදිරියට" ස්වර්ණ කවය...

28
අගෝ2017

Division Day Meeting 2020

The Division Day  Meeting of sevanagala was...

Scroll To Top