පාලන වාර්ථාව 2020 

පාලන වාර්ථාව 2020

News & Events

09
අප්‍රේ2021

ග්‍රාමිය කර්මාන්ත ව්‍යවසායයෙක් බිහිකිරිමේ වැඩසටහන

එක් ග්‍රාම නිලධාරි වසමකට එක් ග්‍රාමිය කර්මාන්ත...

24
මාර්2021
Awareness on corona epidemic

Awareness on corona epidemic

Awareness program on Covid-19 Epidemic was conducted...

Scroll To Top