අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

14
ඔක්2020
කොවිඩ්-19 වසංගතය

කොවිඩ්-19 වසංගතය

සේවාලාභි ඔබගේ සේවා ලබා ගැනිම සදහා අත්‍යාවශ්‍යය...

17
සැප්2020
“කොවිඩ් -19 පිළිබද දැනුවත් කිරිම“

“කොවිඩ් -19 පිළිබද දැනුවත් කිරිම“

 කොවිඩ් -19 වසංගත තත්වය සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරිමේ...

27
අගෝ2020
අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීම - උපාධිධාරින්/ ඩිප්ලෝමාධාරින් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන 2020

අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීම - උපාධිධාරින්/ ඩිප්ලෝමාධාරින් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන 2020

උපාධිධාරින්/ ඩිප්ලෝමාධාරින් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන සදහා 2020.02.07...

Scroll To Top