අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

26
ජූලි2021
එන්නත්කරණ වැඩසටහනේ ප්‍රගතිය

එන්නත්කරණ වැඩසටහනේ ප්‍රගතිය

සෙවනගල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කොවිඩ් ආරක්ෂණ එන්නත්කරණය...

19
ජූලි2021
රැකියා ලක්ෂයක් ලබා දිමේ වැඩසටහන

රැකියා ලක්ෂයක් ලබා දිමේ වැඩසටහන

අඩු ආදායම්ලාහින් සදහා රැකියා ලක්ෂයක් ලබාදිමේ වැඩසටහන...

Scroll To Top