අඩු ආදායම්ලාහින් සදහා රැකියා ලක්ෂයක් ලබාදිමේ වැඩසටහන යටතේ  3වන අදියරේ සම්මුඛ පරික්ෂණ පසුගියදා සෙවනගල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේදි පැවැත්විණී. 

 

FB IMG 1626241645400

News & Events

26
Jul2021
එන්නත්කරණ වැඩසටහනේ ප්‍රගතිය

එන්නත්කරණ වැඩසටහනේ ප්‍රගතිය

සෙවනගල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කොවිඩ් ආරක්ෂණ එන්නත්කරණය...

Scroll To Top