එක් ග්‍රාම නිලධාරි වසමකට එක් ග්‍රාමිය කර්මාන්ත ව්‍යවසායයෙක් බිහිකිරිමේ වැඩසටහන

එක් ග්‍රාම නිලධාරි වසමකට එක් ග්‍රාමිය කර්මාන්ත ව්‍යවසායයෙක් බිහිකිරිමේ වැඩසටහන  සෙවනගල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ  ව්‍යවසායකයින්ගෙන් අයදුම්පත් කැදවන් ලැබේ. වැඩි විස්තර  සෙවනගල විදාතා මධ්‍යස්ථානයෙන්  විමසන්න. දුරකථන අංක -0771592814

 

News & Events

19
Apr2021
සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා

සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා

ඔබ සැමට සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා! ප්‍රාදේශිය...

09
Apr2021

ග්‍රාමිය කර්මාන්ත ව්‍යවසායයෙක් බිහිකිරිමේ වැඩසටහන

එක් ග්‍රාම නිලධාරි වසමකට එක් ග්‍රාමිය කර්මාන්ත...

Scroll To Top