ඔබට ගෙයක්  රටට හෙටක්  2021 නිවාස අධිකාරියේ ප්‍රතිපාදන යටතේ සෙවනගල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ වසම් 06ක නිවාස 08ක් සදහා මුල්ගල තැබිම ප්‍රාදේශිය ලේකම්තුමාගේ සහභාගිත්වයෙන්   පසුගියදා සිදුවිය.

IMG 20210324 103801

News & Events

09
Apr2021

ග්‍රාමිය කර්මාන්ත ව්‍යවසායයෙක් බිහිකිරිමේ වැඩසටහන

එක් ග්‍රාම නිලධාරි වසමකට එක් ග්‍රාමිය කර්මාන්ත...

24
Mar2021
Awareness on corona epidemic

Awareness on corona epidemic

Awareness program on Covid-19 Epidemic was conducted...

Scroll To Top