• සේවාලාභි ඔබගේ සේවා ලබා ගැනිම සදහා අත්‍යාවශ්‍යය කරුණක් හැරෙන්නට කාර්යාලයට පැමිණිම හැකිතාක් අවම කරන්න.
  • සේවාලාභි ඔබගේ සේවා ලබා ගැනිම සදහා අපගේ කාර්යාලීය පොදු දුරකථන අංකය 0472280067 අමතන්න.

මෙම රෝග තත්වය පිළිබඳ කාලීන තොරතුරු අවශ්‍ය වේ නම් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වසංගත විද්‍යා රෝග අංශයේ වෙබ් අඩවියෙන් (http://www.epid.gov.lk)  ලබාගත හැක.

 

korona

News & Events

23
Oct2020
Awareness on corona epidemic

Awareness on corona epidemic

Awareness program on Covid-19 Epidemic was conducted...

14
Oct2020
කොවිඩ්-19 වසංගතය

කොවිඩ්-19 වසංගතය

සේවාලාභි ඔබගේ සේවා ලබා ගැනිම සදහා අත්‍යාවශ්‍යය...

Scroll To Top