කොරෝනා වසංගතය සම්බන්ධව ඔබ පත්ව ඇති අපහසුතාවයක්  වේ නම් අප නිලධාරීන් ඔබට සහය වීමට සූදානම්. අප අමතන්න 047 22 800 67

News & Events

07
Jul2020
අපගේ_තවත්ස_මාජ_සත්කාරයක්

අපගේ_තවත්ස_මාජ_සත්කාරයක්

  ඩංඩුම,සෙවනගල වෛද්‍යතුමෙකුගේ හා තුංහිරියාව ,සෙවනගල හිතවතුන්ගේ...

02
Apr2020
කොරෝනා සම්බන්ධ ගැටළු සඳහා සහය

කොරෝනා සම්බන්ධ ගැටළු සඳහා සහය

කොරෝනා වසංගතය සම්බන්ධව ඔබ පත්ව ඇති අපහසුතාවයක් ...

Scroll To Top