එක් ග්‍රාම නිලධාරි වසමකට එක් ග්‍රාමිය කර්මාන්ත ව්‍යවසායයෙක් බිහිකිරිමේ වැඩසටහන

එක් ග්‍රාම නිලධාරි වසමකට එක් ග්‍රාමිය කර්මාන්ත ව්‍යවසායයෙක් බිහිකිරිමේ වැඩසටහන  සෙවනගල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ  ව්‍යවසායකයින්ගෙන් අයදුම්පත් කැදවන් ලැබේ. වැඩි විස්තර  සෙවනගල විදාතා මධ්‍යස්ථානයෙන්  විමසන්න. දුරකථන අංක -0771592814

 

20201020 141032

Awareness program on Covid-19 Epidemic was conducted with the participation of the Divisional Secretary at the Sevanagala Divisional Secretariat with the participation of the Divisional Medical Officer of Health, Grama Niladharis and Corona Committee Officers.

සෙවනගල ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2021 මාර්තු මස15 වන දින ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු සභාපති  ගරු මොනරාගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ගයාෂාන් නවනන්ද මැතිතුමාගේ හා  ගරු මොනරාගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ජගත් පුෂ්පකුමාර මැතිතුමාගේ   ප්‍රධානත්වයෙන්   සෙවනගල ප්‍රාදේශීය ලේකම්, සෙවනගල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්, සංවර්ධන නිලධාරීන්, ග්‍රාම නිලධාරීන් හා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීන්, වෙනත් රාජ්‍ය නිලධාරීන් හා කැඳවීම් නිලධාරීන් සහභාගි විය.

 

 

ඔබට ගෙයක්  රටට හෙටක්  2021 නිවාස අධිකාරියේ ප්‍රතිපාදන යටතේ සෙවනගල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ වසම් 06ක නිවාස 08ක් සදහා මුල්ගල තැබිම ප්‍රාදේශිය ලේකම්තුමාගේ සහභාගිත්වයෙන්   පසුගියදා සිදුවිය.

IMG 20210324 103801

20210301 113612

The Small Business Development Division and the Sevanagala Divisional Secretariat jointly held the Wellassa Enterprise 2021 Sevanagala Trade Fair on March 01, 02, 03 at the Divisional Secretariat.

News & Events

09
Apr2021

ග්‍රාමිය කර්මාන්ත ව්‍යවසායයෙක් බිහිකිරිමේ වැඩසටහන

එක් ග්‍රාම නිලධාරි වසමකට එක් ග්‍රාමිය කර්මාන්ත...

24
Mar2021
Awareness on corona epidemic

Awareness on corona epidemic

Awareness program on Covid-19 Epidemic was conducted...

Scroll To Top