ප රගතය

සෙවනගල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කොවිඩ් ආරක්ෂණ එන්නත්කරණය පසුගියදා පැවැත්විණි.එහිදි   60 වැඩි ජනගහනයෙන් 87% ක ප්‍රමාණයකට එන්නත ලබා දිමට කටයුතු සිදු කරන ලදි. 

මෙහිදි විශේෂයෙන්  ප්‍රාදේශිය ලේකම් තුමාගේ ස්තූතිය  සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාලය, ග්‍රාම නිලධාරින්,ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරින්,ක්ෂේත්‍ර නිලධාරින් හා ප්‍රාදේශිය දේශපාලන අධිකාරිය ,ග්‍රාමිය කමිටු ,බහුකාර්යය සංවර්ධන ඒකකයේ නිලධාරින්  ඇතුළු මෙම  කාර්යය සාර්ථක කරගැනිමට  දුන් සහයෝගය  ලබා දුන් සැමටම.  

 

 

අඩු ආදායම්ලාහින් සදහා රැකියා ලක්ෂයක් ලබාදිමේ වැඩසටහන යටතේ  3වන අදියරේ සම්මුඛ පරික්ෂණ පසුගියදා සෙවනගල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේදි පැවැත්විණී. 

 

FB IMG 1626241645400

News & Events

26
Jul2021
එන්නත්කරණ වැඩසටහනේ ප්‍රගතිය

එන්නත්කරණ වැඩසටහනේ ප්‍රගතිය

සෙවනගල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කොවිඩ් ආරක්ෂණ එන්නත්කරණය...

Scroll To Top