• ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය
  • රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය
  • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය  - මොනරාගල
  • මහජන බැංකුව -සෙවනගල
  • RDB - බැංකුව -සෙවනගල
  • ප්‍රාදේශිය උප සභා කාර්යාලය -සෙවනගල
  • පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය - සෙවනගල
  • ප්‍රාදේශිය ග්‍රාමිය රෝහල -සෙවනගල
  • සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාලය -සෙවනගල
  • තැපැල් කාර්යාලය -සෙවනගල
  • ලංකා බැංකුව

News & Events

07
Jul2020
අපගේ_තවත්ස_මාජ_සත්කාරයක්

අපගේ_තවත්ස_මාජ_සත්කාරයක්

  ඩංඩුම,සෙවනගල වෛද්‍යතුමෙකුගේ හා තුංහිරියාව ,සෙවනගල හිතවතුන්ගේ...

02
Apr2020
කොරෝනා සම්බන්ධ ගැටළු සඳහා සහය

කොරෝනා සම්බන්ධ ගැටළු සඳහා සහය

කොරෝනා වසංගතය සම්බන්ධව ඔබ පත්ව ඇති අපහසුතාවයක් ...

Scroll To Top