• ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය
  • රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය
  • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය  - මොනරාගල
  • මහජන බැංකුව -සෙවනගල
  • RDB - බැංකුව -සෙවනගල
  • ප්‍රාදේශිය උප සභා කාර්යාලය -සෙවනගල
  • පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය - සෙවනගල
  • ප්‍රාදේශිය ග්‍රාමිය රෝහල -සෙවනගල
  • සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාලය -සෙවනගල
  • තැපැල් කාර්යාලය -සෙවනගල
  • ලංකා බැංකුව

News & Events

26
Jul2021
එන්නත්කරණ වැඩසටහනේ ප්‍රගතිය

එන්නත්කරණ වැඩසටහනේ ප්‍රගතිය

සෙවනගල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කොවිඩ් ආරක්ෂණ එන්නත්කරණය...

Scroll To Top