• ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය
  • රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය
  • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය  - මොනරාගල
  • මහජන බැංකුව -සෙවනගල
  • RDB - බැංකුව -සෙවනගල
  • ප්‍රාදේශිය උප සභා කාර්යාලය -සෙවනගල
  • පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය - සෙවනගල
  • ප්‍රාදේශිය ග්‍රාමිය රෝහල -සෙවනගල
  • සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාලය -සෙවනගල
  • තැපැල් කාර්යාලය -සෙවනගල
  • ලංකා බැංකුව

News & Events

28
Aug2017

Division Day Meeting 2019

The Division Day  Meeting of sevanagala was...

Scroll To Top