2020-2021 සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභීන් සවිබල ගැන්වීමේ වැඩසටහන

සෙවනගල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ සමෘද්ධි  ප්‍රජාමුල බැංකු 01කි. මෙහි සමෘද්ධි  ප්‍රතිලාභ ලබන පවුල් ඒකක 2863 කි.

  • සමෘද්ධි  සෞභාග්‍යාවිශේෂ නිවාස ව්‍යාපෘතිය යටතේ නිවාස 10ක් සදහා අවශ්‍ය මුල්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කිරිම.දෙපාර්තමේන්තුව විසින් රු.2000000.00.

  • නිවාස ලොතරැයි වැඩසටහන යටතේ නිවාස 10 ඉදිකිරිම් කටයුතු සදහා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් රු.2000000.00මුදලක් හා  රු.325000.00  ක් හා  ප්‍රතිලාභින්ගේ  දායකත්වය ඇතිව සිදුකිරිමටඅවශ්‍ය කටයුතු සිදුකරන ලදි.

.

2021 සදහා  නිවාස ලොතරැයි වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරිමට අපේක්ෂා කෙරේ.

 බැංකු සංගමයේ නම  සමෘද්ධි ප්‍රජා මුල බැංකුව
 මුළු ඉතිරි කිරිම් 28509122 .00
 මුළු ණය දිම්  420,245,153.00
 සමෘද්ධි සමිති සංඛ්‍යාව  61
 බැංකු සංගමයේ ණය ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව  608
 සාර්ථක ණය ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව  600

News & Events

19
Apr2021
සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා

සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා

ඔබ සැමට සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා! ප්‍රාදේශිය...

09
Apr2021

ග්‍රාමිය කර්මාන්ත ව්‍යවසායයෙක් බිහිකිරිමේ වැඩසටහන

එක් ග්‍රාම නිලධාරි වසමකට එක් ග්‍රාමිය කර්මාන්ත...

Scroll To Top