2020-2021 සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභීන් සවිබල ගැන්වීමේ වැඩසටහන

සෙවනගල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ සමෘද්ධි  ප්‍රජාමුල බැංකු 01කි. මෙහි සමෘද්ධි  ප්‍රතිලාභ ලබන පවුල් ඒකක 2863 කි.

  • සමෘද්ධි  සෞභාග්‍යාවිශේෂ නිවාස ව්‍යාපෘතිය යටතේ නිවාස 10ක් සදහා අවශ්‍ය මුල්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කිරිම.දෙපාර්තමේන්තුව විසින් රු.2000000.00.

  • නිවාස ලොතරැයි වැඩසටහන යටතේ නිවාස 10 ඉදිකිරිම් කටයුතු සදහා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් රු.2000000.00මුදලක් හා  රු.325000.00  ක් හා  ප්‍රතිලාභින්ගේ  දායකත්වය ඇතිව සිදුකිරිමටඅවශ්‍ය කටයුතු සිදුකරන ලදි.

.

2021 සදහා  නිවාස ලොතරැයි වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරිමට අපේක්ෂා කෙරේ.

 බැංකු සංගමයේ නම  සමෘද්ධි ප්‍රජා මුල බැංකුව
 මුළු ඉතිරි කිරිම් 28509122 .00
 මුළු ණය දිම්  420,245,153.00
 සමෘද්ධි සමිති සංඛ්‍යාව  61
 බැංකු සංගමයේ ණය ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව  608
 සාර්ථක ණය ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව  600

News & Events

26
Jul2021
එන්නත්කරණ වැඩසටහනේ ප්‍රගතිය

එන්නත්කරණ වැඩසටහනේ ප්‍රගතිය

සෙවනගල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කොවිඩ් ආරක්ෂණ එන්නත්කරණය...

Scroll To Top