පාලන වාර්ථාව 2020 

පාලන වාර්ථාව 2020

News & Events

19
Apr2021
සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා

සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා

ඔබ සැමට සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා! ප්‍රාදේශිය...

09
Apr2021

ග්‍රාමිය කර්මාන්ත ව්‍යවසායයෙක් බිහිකිරිමේ වැඩසටහන

එක් ග්‍රාම නිලධාරි වසමකට එක් ග්‍රාමිය කර්මාන්ත...

Scroll To Top